asbestinventarisatie

Asbestinventarisatierapporten zijn noodzakelijk voor het aanvragen van een omgevingsvergunning en/of het doen van een sloopmelding en dienen voorafgaande aan verbouwings- of sloopwerkzaamheden opgesteld te worden. Voordat er in een gebouw of object (verbouwings)werkzaamheden uitgevoerd worden, is het wettelijk verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Dit geldt wanneer het bouwwerk gebouwd is vóór 1994.

Tijdens een asbestinventarisatie onderzoekt de DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) het bouwwerk of object op de aanwezigheid van asbest. De asbesthoudende materialen worden in kaart gebracht en indien nodig worden er materiaalmonsters genomen, deze monsters worden vervolgens onderzocht in het laboratorium.

De bevindingen die tijdens het veldwerk geconstateerd zijn worden samen met de resultaten van de monsternames verwerkt in het asbestinventarisatierapport. In het asbestinventarisatierapport wordt alle informatie weergegeven met betrekking tot de constateringen die gedaan zijn tijdens het veldwerk, dit wordt verduidelijkt met foto’s en plattegronden.

Van de monsters die genomen zijn, wordt per toepassing aangegeven of het asbest bevat, wat het asbestpercentage is en wat de hoeveelheid asbesthoudend materiaal is. Ook wordt aangegeven wat de bevestiging van het materiaal is en wat de verwerking en beschadiging is. Er wordt van elke asbesthoudende toepassing een SMA-rt opgesteld, hierin wordt de saneringsmethode aangegeven en wordt aangegeven in welke risicoklasse de bron verwijderd moet worden.

Asbestbeheersplan

Het is niet altijd noodzakelijk om asbest te verwijderen als er voor een bouwwerk geen sloop- of verbouwingsplannen zijn. In deze situaties is het verstandig, om in een gebouw/object waarin asbest verwerkt is, een asbestbeheersplan op te laten stellen. Een asbestbeheersplan beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om in een gebouw/object waarin asbest is verwerkt een asbestveilige situatie te garanderen.

Gebruikers kunnen het bouwwerk dan veilig blijven gebruiken, zonder dat er grote asbestrisico’s heersen. Blootstelling aan asbest kan hiermee voorkomen worden. Na het opstellen van een asbestbeheersplan wordt de staat van het asbesthoudende materiaal afhankelijk van de situatie periodiek gecontroleerd.

Meer weten?